stare gry, klasyka gier
stare gry
Bijatyki
Biznes/ekonomia
cRPG
Fpp
Logiczne
Mmo
Pinballe
Platformowe
Przygodowe
Sportowe
Strategiczne
Strzelanki
Symulatory
Wy?cigi
Zr?czno?ciowe
PSX

klasyka gier
okularyOkulary
strona glownaStrona g³ówna
DOSBoxDOSBox
reklamaReklama
emulatoryEmulatory
redakcjaRedakcja
kontaktKontakt
wspolpracaWspó³praca
wspolpracaLinki

statystyki serwisu
stareych gier w serwisieGier: 1321
recenzji userowRecenzji userow: 510

przyjaciele
-soczewki kontaktowe
-ziemkiewicz
-Stare Gry
-GRYzonie.pl
-stare gry
-Super Gry Online


Gra dnia:
Doom | PC
Gatunek: Fpp
Producent: ID Software
Rok wydania: 1993
Dodano: 2005-11-14
Pobrano: 40

OceƱ gre |
Liczba gĀ³osĆ³w: 258
Ocena: 3,3
Doom


 
Najnowsze gry:

1. Moto Racer |2. Marathon 2 - Durandal |3. Links 386 Pro |4. Starflight |5. Theme Park |6. Mortal Kombat 3 |7. Quest for Glory IV - Shadows of Darkness |8. Death Gate |9. Castles II - Siege and Conquest |10. Ultima Underworld |


 
Top 10 download:

1. Sensible World of Soccer 96-97 Sensible World of Soccer Version 2.0 |2. Duke Nukem 3D |3. Mario |4. Dyna Blaster |5. Epic Pinbal |6. Mario Forever |7. Arkanoid |8. Lotus 3 |9. Settlers 2 gold |10. Panzer General 2 |


Wstaw ten link w swoim serwisie lub blogu pomoĀæesz dziĆŖki temu w rozwoju serwisu.
Newsy ze Swiata starych gier
Ā 
Marathon 2
Trylogia marathon storzona przez s?awnego Bungie by?a unikaln? seri? gier z wielu powodów. Pierwszym z nich jest to, ?e druga cz??? cyklu jako jedyna ukaza?a si? na Windowsa. Marathon 1 i Marathon Infinity (b?d?y cz??ci? 3ci?) wysz?y tylko na MACa. Z tego wzgl?du niewielu graczy PC w ogole zainteresowa?o si? gr?, a szkoda.

Gameplay jest bardzo podobny do tego z Doom'a. Zabijasz wszystko co si? rusza i bije, jednak w Marathon podró?ujesz w grupie sprzymierze?ców. Pomagaj? Ci w walce, ewentualnie mo?esz uzna? ich za bezu?ytecznych, zabi? i wzi?? im amunicj? ;-). W grze jednak nie zawsze nale?y polega? na zwyk?ej broni, poniewa? czasami przeciwnik jest zdecydowanie wi?kszy i silniejszy od nas. W takim wypadku z pomoc? przyjd? nam rakiety i inne sprz?ty wi?kszego kalibru. W porównaniu do Dooma, w Marathon 2 spotkamy mniejsz? ilo?? przeciwników jednak ca?y ?wiat gry jest nimi szczelnie wype?niony tak, ?e nie ma czasu na nud?. Dost?pne bronie s? do?? standardowe, tak jak w innych FPSach z tym wyj?tkiem, ?e ka?da z nich ma swój konkretny cel w grze. Marathon 2 oferuje te? dynamiczny multiplayer. Ma?e areny, gracze z pe?nym zapasem amunicji. Na ekranie dzieje si? du?o i cie?ko si? w tym po?apa?.Graficznie gra odbiega od standardów 1996 roku, cho? sam artyzm Marathon 2 z pewno?ci? jest udany. Lokacje s? ciekawe, ró?norodne i klimatyczne. Wpisuj? si? bardzo ?adnie w ca?o??. Co do muzyki to gra takowej nie ma. S? jedynie efekty d?wi?kowe przy strzelaniu itp.Do tej pory w?a?ciwie nie ma si? czym zachwyca?. Kolejna Doomowata gra, z bardzo fajnym gameplayem. Jednak to co prawdziwie odró?nia Marathon 2 od Dooma to fabu?a. Druga cz??? serii toczy si? 17 lat po wydarzeniach z pierwszej ods?ony. Grasz cyborgiem stra?nikiem, który odnalaz? si? w centrum wydarze? ataku obcej rasy Pfhor na statek kolonizacyjny UESC Marathon. Historia w grze opowiadana jest przez terminale komputerowe wy?wietlaj?ce wiadomo?ci. Mo?na ?mia?o powiedzie?, ?e fabu?a Marathon 2 jest jedn? z najg??bszych i najbardziej wci?gaj?cych spo?ród wszystkiech gier gatunku FPS. Nie ma zwyk?ego "id? tam i zabij". Ka?dy krok, ka?de zadanie stawiane przed nami jest w szczegó?ac uzasadnione fabularnie. Nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem, cz?sto sytuacja si? komplikuje, nast?puj? zwroty akcji. Czyli to co lubimy najbardziej!

Marathon 2 to ?wietna gra FPS, wed?ug mnie nawet lepsza od Doom'a. Gameplay dla jednego b?dzie lepszy, dla innego gorszy jednak na pewno jest co najmniej dobry. Dok?adaj?c do tego bardzo ciekaw? fabu??, mamy interesuj?c? produkcj? któa zadowoli fanów nie tylko FPSów. Polecam
Newsa dodaĀ³: staregry - 2011-07-20
Ā 
Links 386 Pro
Tym razem mamy naprawd? co? specjalnego. Symulacja golfa, czyli Links 386 Pro! Sam w?a?ciwie nie lubi? golfa, nigdy w niego nie gra?em i wcale nie ci?gnie mnie by to zrobi?. Jednak ta gra ma w sobie to co?, co? to sprawia, ?e gracz potrafi wci?gn?? si? na d?ugie godziny.

Links 386 Pro, drugi tytu? serii Links, zosta? wydany w 1992 roku czyli w czasach gdy na topie by?o Wing Commander 2, Monkey Island 2 czy Wolfenstein 3D. Nie mo?na powiedzie?, ?e nowa symulacja golfa kompletnie zrekonstruowa?a tamtejszy rynek gier. Z pewno?ci? jednak Ci którzy mieli w Links 386 Pro zagra?, zagrali i ?wietnie si? przy tym bawili.Przyczyn by?o wiele, a przede wszystkim zapieraj?ca dech w piersiach grafika. W najwi?kszych rozdzielczo?ciach 640x480, Links 386 Pro by?o pierwsz? gr? która mog?a pochwali? si? pe?ni? 256 kolorów! Wizualnie symulacja golfa wgniata?a w fotel, okre?lano j? mianem "fotorealistycznej". Samo podziwianie widoków jakich nie mo?na do?wiadczy? by?o w ?adnej innej grze by?o czym? wci?gaj?cym. Nawet dzisiaj wygl?d gry jest dobry.Po drugie - bezb??dny gameplay. Jak tylko poradzisz sobie ze sterowaniem, nic nie mo?e pój?? ?le. Masz nad wszystkim kontrole, sukces zale?y tylko od ciebie. Po prostu. Ustalasz parametry uderzenia czyli si??, k?t, podkr?cenie, itp i uderzasz w pi?k?.

W Links 386 Pro powinni odnale?? si? wszyscy wielbiciele wszelkich symulacji. Mo?na potraktowa? gr? tak?e jako mi?y przerywnik od pracy.
Newsa dodaĀ³: staregry - 2011-07-19
Ā 
Starflight
Kolejny klasyk na naszej li?cie. Stworzony przez Binary Systems i wydany przez Electronic Arts w 1986 roku Starflight by? chyba pierwsz? gr? RPG rozgrywaj?c? si? w kosmosie. A wi?c rozsi?d? si? wygodnie w fotelu i po?wi?? kilka chwil 25letniej klasyce gier komputerowych. To oni wyznaczali pierwsze standardy.

Starflight rozpoczyna si? w najciemniejszym i najbardziej mrocznym mieljsci w ca?ej galaktyce. Znajdujesz si? na Arth, podziemnej kolonii ludzi, którzy przetrwali upadek Ziemi i Starego Imperium w wyniku Wielkiej Mi?dzygwiezdnej Wojny. Masz statek, troch? pieni?dzy, oraz paliwa. Powiadziano Ci by? zwerbowa? za?og? i zebra? wi?cej informacji o otaczaj?cym ?wiecie.Gra posiada w pe?ni otwarty ?wiat który pozwala graczowi robi? co tylko chce. Oczywi?cie ka?de dzia?anie niesie za sob? konsekswncje. Ci??ko lecie? na skraj galaktyki nie maj?c odpowiedniej ilo?ci paliwa i nie zwarzaj?c na pot??nych wrogów którzy si? tam czaj?. Mo?esz wi?c krok po kroku odkrywa? wszzystkie tajemnice Starflight'a, ingerowac w otoczenie, kopa? materia?y potrzebne do produkcji, eksplorowac planety, itp. Dok?adnie 217 systemów gwiezdnych dost?pnych w grze gwarantuje wiele godzin dobrej zabawy.Na pocz?tku rozgrywki Twoim g?ównym celem b?dzie jak najszybsze zebranie pieni?dzy, które przydadz? si? na zakup paliwa. To z kolei wp?ynie na dalsze podró?e, wydobycie innych, cenniejszych surowców, zwiedzenie bardziej warto?ciowych planet i handel z wi?ksz? ilo?ci? kupców. W?tpie by w dzisiejszych czasach grafika w standardach EGA kogo? jeszcze zaciekawi?a, jednak warto po?wi?ci? Starflight troszk? czasu i przekona? si? jak wiele dzisiejsze gry czerpi? z rozwi?za? które kiedy? wymy?li? kto? inny. Polecam koneserom!
Newsa dodaĀ³: staregry - 2011-07-18

archiwum newsow...